Sở hữu cách trong tiếng Anh

Sở hữu cách là một chủ điểm ngữ pháp cơ bản và quan trọng trong tiếng Anh. Việc phân loại và nắm vững cách sử dụng sở hữu cách trong tiếng Anh sẽ giúp bạn vận dụng thành thạo mảng ngữ pháp này.

Định nghĩa và phân loại

Sở hữu cách là cấu trúc dùng để diễn tả quyền sở hữu của một cá nhân, hay một nhóm người với người hoặc sự vật khác. Sở hữu cách được phân loại dựa theo loại từ, trong đó có: đại từ sở hữu, tính từ sở hữu, danh từ sở hữu.

  • Đại từ sở hữu: mine, yours, hers, his, its, ours, theirs
  • Tính từ sở hữu: my, your, her, his, its, our, their
  • Danh từ sở hữu:  Dùng “‘s” sau danh từ và “of” trước danh từ

Cách dùng sở hữu cách

Sở hữu cách dưới dạng ‘s đi kèm với các danh từ chỉ người và con vật. Ví dụ như: the girl’s bag, the princess’s shoes.

Đối với các danh từ chỉ các sự vật không mang sự sống như đồ vật, địa điểm, sở hữu cách là từ “of”. Ví dụ như: the roof of the house, the chairman of IMAP Group.

Các thể của sở hữu cách

Khi sử dụng sở hữu cách, bạn cần chú ý đến danh từ cần thể hiện quan hệ sở hữu. Mỗi loại danh từ gắn liền với cách dùng sở hữu cách riêng, cụ thể như sau: 

Danh từ số ít: Thêm ‘s sau danh từ để thể hiện quan hệ sở hữu

Ví dụ: The girl’s leg was broken two days ago.

Danh từ số nhiều kết thúc bằng “s”: Thêm nháy đơn sau danh từ để thể hiện quan hệ sở hữu, bỏ “s” sau nháy đơn.

Ví dụ: Her students’ exam results make her worry about their ability to pass the graduation exams.

Danh từ số nhiều không kết thúc bằng “s”: Trong trường hợp danh từ khi chuyển sang dạng số nhiều không thêm -s/-es, ta vẫn thêm sở hữu cách bằng ‘s như thường lệ.

Ví dụ: In modern life, women’s role in society has grown up.

Danh từ chứa nhiều âm “s”: Lược bỏ “s” khi thêm sở hữu cách, chỉ sử dụng dấu nháy đơn.

Ví dụ: Moses’ law was believed to have been written by Moses.


Một số trường hợp ngoại lệ

Đối với một số danh từ chỉ sự vật không tồn tại sự sống, khi các danh từ này được nhân cách hóa thì có thể sử dụng hình thức sở hữu cách với ‘s.

  • Ví dụ: Nature’s laws have a great influence on human life. 

Đối với các danh từ biểu thị thời gian, không gian và trọng lượng, ta dùng sở hữu cách dạng ‘s.

  • Ví dụ: In a year’s time, they made many effective reforms to overcome the crisis. 

Sở hữu cách của các đại từ liên quan đến thương mại, kinh doanh, nghề nghiệp hoặc danh từ riêng thường có ý nghĩa biểu thị địa điểm kinh doanh hoặc địa chỉ của cá nhân, ta dùng sở hữu cách dạng ‘s.

  • Ví dụ: Tonight, we will have a party at Jack’s. (Jack’s = Jack’s house). (Tối nay, chúng tôi sẽ có một bữa tiệc tại nhà Jack.)

Bạn chỉ cần nắm vững các kiến thức cơ bản trên đây là có thể sử dụng thành thạo sở hữu cách trong tiếng Anh.