Hỗ trợ trực tuyến

Trang chủTin tức

10 ĐIỀU MÀ NHỮNG NGƯỜI THÔNG MINH KHÔNG BAO GIỜ NÓI NƠI CÔNG CỘNG

[Học Tiếng Anh qua Bài dịch Song ngữ] 10 THINGS SMART PEOPLE NEVER SAY IN PUBLIC 

10 ĐIỀU MÀ NHỮNG NGƯỜI THÔNG MINH KHÔNG BAO GIỜ NÓI NƠI CÔNG CỘNG

 (Có 10 điều mà bạn sẽ không bao giờ nghe được từ một người lý trí.)

 

1. IT’S NOT FAIR!  ĐIỀU ĐÓ KHÔNG CÔNG BẰNG!

Mature adults are well aware that life is not fair. Maybe the situation that happened is an egregious injustice and completely unfair. But, people around us that are not familiar with the incident or any of the previous things that happened will not have a clue what you are talking about. Also, saying this will never solve the problem. Instead of feeling bad, try to resolve the issue by focusing your attention and efforts. This will help you feel better and also solve the problem.

Người trưởng thành nhận thức rõ rằng cuộc sống này vốn không công bằng. Tình huống xảy ra có lẽ quá bất công và hoàn toàn không công bằng. Tuy nhiên, những người xung quanh chúng ta không hề hay biết về bất kỳ điều gì xảy ra trước đó. Họ sẽ không biết bạn đang nói gì. Ngoài ra, nói điều này cũng sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Thay vì cảm thấy tồi tệ, hãy cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách tập trung sự chú ý và nỗ lực của bạn. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn và cũng giải quyết được vấn đề nữa.

2. YOU LOOK TIRED. TRÔNG BẠN CÓ VẺ MỆT MỎI. 
 
We can never know for sure about what is happening in someone else’s life. Saying this to someone regardless of your good intentions will show them that everyone can see their problems on their face. So, instead of telling someone they look tired, try a more empathetic approach by asking them is everything okay. This will show that you are concerned about that is going on in their life. 

Chúng ta không bao giờ có thể biết chắc chắn về những gì đang xảy ra trong cuộc sống của người khác. Dù bạn có ý tốt đi chăng nữa nhưng nói điều này với ai đó cũng sẽ cho họ thấy rằng mọi người đều có thể nhìn thấy vấn đề của họ trên khuôn mặt. Vì vậy, thay vì nói với ai đó rằng họ trông có vẻ mệt mỏi, hãy thử một cách tiếp cận đồng cảm hơn bằng cách hỏi họ là "mọi thứ đều ổn chứ?" Điều này sẽ cho thấy rằng bạn quan tâm đến những gì đang diễn ra trong cuộc sống của họ.

3. FOR YOUR/A… STATEMENTS  ĐỐI VỚI …. THÌ …. (VỚI TUỔI CỦA BẠN/ VỚI PHỤ NỮ THÌ )

This includes saying something like “For a woman you have achieved so much”, or “You look great for your age”. As much as we want to avoid it, we know that there are age and gender biases. Saying things like this can offend the person you are talking to. Instead of including the age or gender factor, just compliment the person. 

Điều này bao gồm việc nói “Đối với phụ nữ thì điều bạn đạt được là quá nhiều rồi đấy”, hay “bạn có vẻ rất tuyệt vời đối với tuổi của bạn rồi”. Chúng ta muốn càng tránh nó càng tốt, bởi ta biết rằng nó có sự thiên vị về tuổi tác và giới tính. Nói những điều như thế này có thể xúc phạm tới người bạn đang nói chuyện cùng. Thay vì bao gồm các yếu tố tuổi tác hoặc giới tính, chỉ cần khen ngợi người đó thôi là đủ.

4. AS I’VE SAID BEFORE… NHƯ TÔI ĐÃ NÓI TRƯỚC ĐÓ … 

This could imply that you are insulted because you have to repeat yourself or you may also sound like a snob and people could get the impression you feel superior over them. Repeating the same things over and over can be frustrating, however clarify what you are saying without verbalizing that frustration. 

Điều này có thể ám chỉ rằng bạn bị xúc phạm vì phải lặp lại lời của chính mình hoặc bạn cũng có thể trông giống như một kẻ hợm hĩnh, và mọi người có thể có ấn tượng rằng bạn vượt trội hơn họ. Lặp đi lặp lại những điều tương tự có thể gây bực bội, tuy nhiên hãy làm rõ những gì bạn đang nói mà không diễn đạt sự thất vọng đó thành lời.

5. YOU NEVER… OR YOU ALWAYS…    BẠN KHÔNG BAO GIỜ… HOẶC BẠN LUÔN LUÔN…

No one ever does or doesn’t do anything. These words could give the impression of dishonesty or drama and they are used to hurt the feelings of someone else. Try to explain to the other person what they did wrong and provide examples. 

Không ai chưa từng làm hoặc không làm bất cứ điều gì. Những từ này có thể mang lại ấn tượng về sự không trung thực hoặc dramma và chúng được sử dụng để làm tổn thương cảm xúc của người khác. Cố gắng giải thích cho người khác những gì họ đã làm sai và cung cấp các ví dụ.

6. GOOD LUCK   CHÚC MAY MẮN. 
 

Luck is something that we have no control over and it is influenced by other factors we can’t change. For example, winning the lottery is pure luck and you can’t do anything to increase your chances. Even though this is a common saying that shows good intention, it is much better to say “I know you have what it takes” or “You’ve got this in the bag”. This can increase the person’s confidence rather than their belief in their luck.

May mắn là thứ mà chúng ta không kiểm soát được và nó bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác mà ta chẳng thể thay đổi. Ví dụ, trúng xổ số là may mắn thuần túy và bạn chẳng thể làm bất cứ điều gì để tăng cơ hội của mình. Mặc dù đây là một câu nói phổ biến cho thấy ý tốt, nhưng sẽ tốt hơn nhiều khi nói rằng “tôi biết bạn có tố chất mà” hay “bạn sẽ thắng thôi”. Điều này có thể làm tăng sự tự tin của người khác hơn là niềm tin vào vận may của họ.

7. IT DOESN’T MATTER TO ME  ĐIỀU ĐÓ CÓ LIÊN QUAN GÌ TỚI TÔI/ TÔI CHẲNG QUAN TÂM TỚI ĐIỀU ĐÓ ĐÂU! 
 

A person who asks for your opinion means they want to hear what are your thoughts on a certain subject. Avoiding the answer by saying “it doesn’t matter” can suggest that the situation will not affect you in any way or that you don’t think you should waste time to provide feedback. However, if you don’t have time at the moment, tell the person when you will be available for discussion. 

Một người hỏi ý kiến của bạn có nghĩa là họ muốn nghe suy nghĩ của bạn về một chủ đề nào đó. Tránh câu trả lời bằng cách nói rằng nó không có ảnh hưởng/ liên quan gì đến bạn. Có thể đề xuất rằng tình huống này sẽ không ảnh hưởng đến bạn theo bất kỳ cách nào hoặc bạn không nghĩ rằng bạn nên lãng phí thời gian để cung cấp phản hồi. Tuy nhiên, nếu bạn không có thời gian, hãy nói với người đó khi nào bạn sẽ rảnh để thảo luận.

8. WITH ALL DUE RESPECT …    XIN LỖI NHƯNG… (*Phản đối một cách lịch sự bằng cách nói “Xin lỗi nhưng…”
)

This is not something that shows respect towards the person you are talking to. It is actually about your body language, voice intonation as well as how you frame your words which say a lot more about respect rather than saying this phrase. 

Đây không phải là điều thể hiện sự tôn trọng đối với người bạn đang nói chuyện. Thật sự thì ngôn ngữ cơ thể của bạn, ngữ điệu giọng nói cũng như cách bạn đóng khung những từ ngữ một cách tôn trọng sẽ tốt hơn nhiều so với việc nói cụm từ này.

9. I TOLD YOU SO…  TÔI ĐÃ NÓI VỚI BẠN NHƯ VẬY RỒI MÀ. 

This shows superiority and makes you seem like a school boy/girl because of the immature tone. If you have warned someone about the consequences of their action and they failed, saying I told you so will not change anything. It is not even constructive criticism, so instead of rubbing the person’s failure to their face, try to help them recover of find a way to resolve the issue.

Điều này cho thấy sự vượt trội và khiến bạn có vẻ như một nam sinh / nữ sinh chưa trưởng thành. Nếu bạn đã cảnh báo ai đó về hậu quả của hành động của họ và họ đã thất bại, nói rằng “tôi đã nói với bạn như vậy rồi” sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Nó thậm chí không phải là lời chỉ trích mang tính xây dựng, vì vậy thay vì chà xát sự thất bại vào mặt họ, hãy cố gắng giúp họ lấy lại tinh thần bằng tìm cách giải quyết vấn đề.

10. I GIVE UP  TÔI BỎ CUỘC.

This is a phrase that we use when there is a challenge in front of us that we think we will never be able to overcome. It could include a horrible boss, a hard project, a disdainful co-worker etc. However, your attitude is the only thing that is between you and your success. Never lose faith in your capability to achieve things and motivate yourself by saying “I can do this.”

Đây là một cụm từ mà chúng ta sử dụng khi có một thách thức trước mặt mà chúng ta nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể vượt qua. Nó có thể thể là một ông chủ ác ma, một dự án khó khăn, một đồng nghiệp khinh khỉnh, v.v. Tuy nhiên, thái độ của bạn là điều duy nhất nằm giữa bạn và thành công. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào khả năng của mình để đạt được mọi thứ và thúc đẩy bản thân bằng cách nói rằng tôi có thể làm điều này.

Xem bài viết gốc tại: http://boocado.com/10-things-smart-people-never-say-in-public/

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

HỌC VIÊN CỦA TREE NÓI GÌ?

 • Bùi Văn Cường
  Bùi Văn Cường

  “Qua module 1, mình cảm thấy tiếng Anh của mình đang dần dần trở nên Tây hơn. Mình tự tin lên rất nhiều trong việc sử dụng tiếng Anh. Kiến thức phần âm mình làm chủ được cách phát âm, nhấn nhá trọng âm, bật âm cuối. Kiến thức phát âm trở thành “master” như cô Trang Dolphin yêu cầu. Mình rất háo hức học các module khác theo lộ trình mà Tree đã đề ra để xây dựng kĩ năng tiếng Anh của mình.”

   

 • Phan Thị Tâm
  Phan Thị Tâm

  “Sau hơn 2 tháng học tại trung tâm, mình cũng có những thay đổi cả về nhận thức và vốn từ về tiếng Anh. Mặc dù chưa nhiều nhưng đó là khác biệt quan trọng so với những gì mình biết về tiếng Anh trước đây. Riêng về 2 giáo viên Trang Dolphin và Hải Híp đều là những giáo viên nhiệt tình và rất vui tính. Cả 2 đều có những hoạt động gắn liền và truyền tải kiến thức trên lớp rất vui.”

   

 • Trần Huy Lê
  Trần Huy Lê

  “Sau khi học xong module 1, em tự cảm thấy trình độ tiếng Anh của em cũng lên rất nhiều so với trước. Để có được điều đó, em xin cảm ơn cô Trang Dolphin, cô Híp, anh Thiện đã cho em những bài học hay và dễ hiểu.”

 • Thái Anh Tú
  Thái Anh Tú

  “Qua quá trình học module 1, em thấy khá hài lòng về những gì mình đạt được, nhất là về mặt ngữ âm. Về giáo viên, cô Trang, cô Híp và anh Thiện rất nhiệt tình và luôn quan tâm đến học viên, có cách giảng dạy rất hay và thú vị. Em xin cảm ơn.”

   

 • Lưu Hoàng Thiên
  Lưu Hoàng Thiên

  “Qua quá trình học module 1, em thấy khá hài lòng về những gì mình đạt được, nhất là về mặt ngữ âm. Em đã nắm được cách phát âm chuẩn, nhận thấy những thứ mình được học ở trường chưa thực sự đúng. Em xin cảm ơn Tree về thời gian vừa qua.”

   

 • Phạm Văn Dũng
  Phạm Văn Dũng

  “Sắp kết thúc module 1, tôi cảm thấy mình bắt đầu biết dùng từ điển chuẩn để tra phiên âm các từ tiếng Anh, biết khẩu hình của 44 âm. Cám ơn các cô giáo và trợ giảng rất nhiệt tình giảng dạy, nhất là phương pháp và kinh nghiệm từ các giảng viên.”

   

 • Dương Thị Ánh
  Dương Thị Ánh

  “Hiện tại tôi đang có giáo viên rất tốt và đáng yêu đó là hai cô giáo dạy tiếng Anh của tôi, cô Trinh và cô Trang. Cô luôn mỉm cười với học viên và giúp chúng tôi cải thiện về ngữ pháp, âm và từ vựng. Khi được học cùng 2 cô, tôi cảm thấy đó là lần đầu tiên tôi biết và cảm nhận được tiếng Anh cực kỳ hấp dẫn, chắc có lẽ là do sự nhiệt huyết, tình cảm của 2 cô với nghề và với chúng tôi. Tôi luôn mong đợi đến ngày đi học để được gặp các cô.”

   

 • Nguyễn Mạnh Tùng
  Nguyễn Mạnh Tùng

  “Sau 1 thời gian học ở Tree, em nhận thấy tiếng Anh của mình tiến bộ một cách rõ rệt. Từ một người không biết gì về tiếng Anh, rất sợ tiếng Anh đã không còn tự ti về tiếng Anh của mình nữa. Trong học tập cô Trang và chị Dương trợ giảng đã giúp đỡ và dạy dỗ rất nhiệt tình. Em rất hài lòng về cách dạy của cô Trang và chị Dương.”

   

 • Nguyễn Đình Đức
  Nguyễn Đình Đức

  “Em chào các anh chị giảng viên của Tree. Những ngày qua khi em học tại trung tâm, em thấy học dễ vào, dễ hiểu. Nói chung là em rất quý giáo viên ở Tree, quý nhất thầy Bồi. Em xin cảm ơn các giảng viên và trợ giảng đã giúp em trong thời gian vừa qua.”

   

 • Tống Thu Hiền
  Tống Thu Hiền

  “Trải qua module 1 với Z100, mình đã được học phần âm cô Trịnh Bích Hà và ngữ pháp thầy Tuấn. Với những giảng viên trẻ trung nhiệt tình cùng với 2 trợ giảng Trang và Thiện đã giúp đỡ học viên lớp Z100 cũng như bản thân mình tiến bộ hơn rất nhiều. Hy vọng rằng trải qua 5 module mình sẽ trở thành 1 trong những học viên đạt kết quả tốt tại Tree.”

   

 • Nguyễn Trà My
  Nguyễn Trà My

  “Nhờ Tree mình đã dần tự tin phát âm, bước đầu biết cách phát âm đúng, ôn lại, học lại kiến thức ngữ pháp. Tại Tree giảng viên rất thân thiện, gần gũi, lôi kéo các học viên tham gia bài học hào hứng. Lớp Z100 của mình rất vui, các bạn rất tích cực phát biểu trong giờ pháp âm, ngữ pháp.”

   

 • Nguyễn Hữu Thành
  Nguyễn Hữu Thành

  Tree đã tạo ra một phương pháp học mới đối với riêng tôi, tôi đánh giá cao phương pháp học này, nhất là cách dẫn dắt học âm khoa học. Ở Tree, tôi thấy sự nhiệt tình của giáo viên và trợ giảng, đặc biệt là cô Trang, cô Bích Hà, trợ giảng Huy. Ấn tượng đầu tiên của buổi học là giáo viên vô cùng thân thiện, phương pháp học giúp mình cảm thất có thể gắn bó được.

 • Đỗ Tuấn Giang
  Đỗ Tuấn Giang

  Từ khi bắt đầu học tiếng Anh ở Tree, tôi cảm thấy thiếng anh dễ dàng hơn trước rất nhiều. Cảm ơn cô Trang, cô Bích Hà và đặc biệt trở giảng Huy đã giúp mình trong module 1. Mình hy vọng sẽ tiếp tục học cùng các bạn Z94 đến module cuối cùng.

 • Nguyễn Thị Hồng Lý
  Nguyễn Thị Hồng Lý

  Học viên lớp ZS10: Ngày đầu tiên khi tôi đến trung tâm học, cô giáo Nguyễn Hằng bước vào nói một tràng bằng tieensh anh. Tôi tự nhẩm "thôi chất rồi, học toàn nói tiếng anh thế này là mình chết rồi", lúc bấy giờ kiến thức tiếng anh của tôi bằng con số 0. Học hết module tôi hiểu được cách học, cách phát âm, nhấn trọng âm rồi âm điệu trong tiếng anh. Bây giờ khi nghe đĩa hoặc xem phim tôi cũng cảm thấy hứng thú.

 • Nguyễn Mạnh Tùng
  Nguyễn Mạnh Tùng

  Học viên lớp Z109 : Sau 1 thời gian học ở Tree, mình nhận thấy tiếng anh của mình tiến bộ một cách rõ rệt. Từ 1 người không biết gì về tiếng anh, rất sợ tiếng anh đã không còn tự ti về tiếng anh cảu mình nữa. Trong học tập cô Trang và chị Dương trợ giảng đã giúp đỡ và dạy dỗ rất nhiệt tình. Mình xin cảm ơn trung tâm đã tạo điều kiện để em học trong môi trường giáo dục tốt.

 • Phạm Thị Dịu
  Phạm Thị Dịu

  Học viên lớp Z104: Trước đây mình tiếp xúc với tiếng anh rất ít do phổ thông học tiếng Nga, lên đại học mỗi quyển New headway A. Ra trường đi làm, môi trường làm việc không đòi hỏi phải dùng nên vốn có ít đã rơi rụng sạch. Quả thực lúc đầu chỉ nghĩ là đi học để lấy kiến thức thôi. Nhưng không ngời đi học vui đến thế. Cảm ơn thầy Bồi, cảm ơn trợ giảng Trang vui vẻ, dễ gần. Những giờ học của thầy Bồi rất vui, rất hiệu quả, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cường của thầy, của các bạn. Đối với một người có nhiều áp lực như mình quả thực những giây phút đó rất quý giá.

 • Nguyễn Đình Phú
   Nguyễn Đình Phú

  Học viên lớp Z87: Đây là lần đầu tiên mình học phát âm. Mình thấy tiếng anh thật khó trong thời gian đầu nhưng sau khóa học tôi thấy mình tự tin với tiếng anh và tạo động lực để học tiếp.

 • Nguyễn Thị Thùy Trang
  Nguyễn Thị Thùy Trang

  Học viên lớp ZS8: Thời gian học ở Tree mình cảm nhận được sự nhiệt tình và thân thiện của cô giáo, trợ giảng và các thành viên tại Tree. Cảm ơn cô Trang và cô Trinh đã nhiệt tình giảng dạy. Cảm ơn các bạn trợ giảng đã tận tình giúp đỡ. Mình đã tiến bộ hơn nhiều , tự tin hơn khi nói tiếng anh. Phương pháp học tại Tree rất sáng tạo, thiết thực, rất phù hợp với người mất gốc tiếng anh như mình.

 • Nguyễn Thị Dung
  Nguyễn Thị Dung

  Học viên lớp ZS8: Mất gốc từ lâu, khi tham gia khóa học của trung tâm bước đầu là module 1. Tôi đã dần lấy lại được một phần nào kiến thức mà mình đẫ đánh mất. Trong đó, phải kể đến sự nhiệt tình giảng dạy của giáo viên là cô Bewee và trợ giảng Ms. Nhàn. Cảm ơn Trung tâm đã tạo điều kiện đối với học viên như vậy.

 • Lã Thị Yến
  Lã Thị Yến

  Trải qua module 1 cùng lớp ZS8, bản thân mình nhận thấy mình đã tiến bộ rất nhiều trong cách phát âm và phản xạ trong tiếng anh. Trước đây, cách phát âm của mình không đúng khẩu hình, luôn Việt hóa khi đọc, nhiều phiên âm trong từ điển không biết cách đọc đúng. Và sau lớp học với cô Bewee, mình tự tin hơn và mạnh dạn đọc Tiếng Anh chuẩn hơn.

 • Nguyễn Thu Trà
  Nguyễn Thu Trà

  Hôm nay là buổi học cuối cùng của lớp Z41. Qua những buổi học tại đây mình cảm nhận được sự nhiệt tình và thân thiện của thầy giáo , trợ giảng và tất cả các thành viên của Tree.

  Thời gian học vừa rồi, mình thấy bản thân tiến bộ lên từng ngày, phát âm và nói chuẩn hơn. Từ đó thêm tự tin hơn khi nói và đọc Tiếng Anh. Mình xin cảm ơn Tree rất nhiều vì những gì đã dạy cho chúng mình. Chúc Tree ngày càng phát triển và có nhiều học viên xuất sắc sau mỗi khóa học.

 • Bùi Hải Yến
  Bùi Hải Yến

  Hôm nay là buổi học cuối cùng tại lớp z41, buổi học trôi qua thật nhanh chóng. Suốt hơn 2 tháng học tập và rèn luyện tại trung tâm, em cảm nhận được sự nhiệt tình, thân thiện của cả thầy giáo và trợ giảng cùng tất cả các anh chị cùng lớp.

  Khi mới bắt đầu, em từ một đứa không biết phát âm tiếng Anh thế nào là đúng ngữ điệu, âm điệu, trọng âm.... thì nay đã tự tin hơn trong giao tiếp với mọi người.

  Em cảm ơn Tree rất nhiều đã đem lại cho em những kiến thức bổ ích. Chúc Tree ngày càng phát triển toàn diện, xuất sắc hơn trong giảng dạy, đem lại càng nhiều điều bổ ích cho tất cả những bạn đang và sắp học tại Tree.

  Tái bút: Thầy Dũng rất đẹp trai, nhờ thầy mà em có thêm nhiều cảm hứng học hành!

 • Đặng Tuấn Anh
  Đặng Tuấn Anh

  Kết thúc lớp học Z41, lớp phát âm của thầy Dũng, tôi cảm nhận được sự trách nhiệm trong giảng dạy của thầy Dũng, luôn cố gắng truyền đạt một cách dễ hiểu nhất cho học viên, điều đó khiến tôi theo học thấy tiến bộ hơn trước. Khi kết thúc tôi luôn muốn gửi lời cảm ơn tới sự chỉ dạy thời gian của thầy Dũng, chúc thầy luôn giữ vững phong độ.

  Khi học tập ở trung tâm, ngoài sự giảng dạy nhiệt tình của thầy Dũng thì không thể không nói tới sự giúp đỡ rất nhiệt tình của trợ giảng Khánh. Khánh tuy còn ít tuổi nhưng có kiến thức tốt, luôn nhiệt tình giúp đỡ các học viên, cùng thầy Dũng quản lý lớp. Chúc Khánh luôn hoàn thành tốt công việc của trung tâm và chuẩn bị tốt để ra trường.

 • Vũ Thị Mến
  Vũ Thị Mến

  Hôm nay là ngày kết thúc khóa học phát âm lớp Z41 của thầy Dũng. Sau khi học khóa học phát âm này mình cảm thấy rất vui. Mỗi ngày đến lớp là một niềm vui đối với mình. Thầy Dũng rất nhiệt tình, tuy có hơi lùn nhưng cũng đẹp trai. Thầy giảng dạy rất nhiệt tình, rất hay, tốt và tạo được không khí vui vẻ trong lớp học. Còn về phần trợ giảng, anh Khánh cũng rất nhiệt tình và chỉ rõ cho học viên những điều cơ bản để hoàn thành tốt khả năng phát âm của mình.

  Sau khóa học này mình cảm thấy khả năng phát âm của mình có cải thiện hơn. Mong sau này sẽ tiếp tục được học những module tiếp theo của trung tâm.

   

 • Trần Ngọc Thành
  Trần Ngọc Thành

  Chào mọi người!

  Mình tên là Thành, học viên lớp Z38.

  Biết tin hôm nay là buổi học cuối học luyện âm, cũng sắp phải chia tay thầy Dũng, cô Ly và các anh chị, trong lòng mình cảm thấy rất buồn. Gần 3 tháng học tại Tree, bảo là nhiều thì cũng không nhiều mà ít thì cũng không ít, nơi đây đã để lại cho mình rất nhiều kỉ niệm, thầy Dũng rất vui tính, dạy tận tình và dễ hiểu, thích xem video hướng dẫn đọc âm của thầy, cô Hà Ly thì dạy cũng rất hay. Cuối cùng là về anh Khánh trợ giảng, nói chung cũng nhiệt tình, vui tính, chăm giúp đỡ mọi người, các anh chị trong lớp cũng rất vui vẻ, hay tổ chức party..

 • Trần Mạnh Hùng
  Trần Mạnh Hùng

  Thực sự mình thấy học ở Tree là một môi trường học rất tốt. Trung tâm có một phương pháp khá là khoa học và căn cơ. Mặc dù mới chỉ học module 1 nhưng thấy phương pháp dạy, truyền cảm hứng tới học viên của thầy Dũng ( một thầy giáo “very cute”) rất hay.Bên cạnh đó trợ giảng Khánh Hoàng_ một người em rất quan tâm đến lớp. Khánh không quản ngại đêm thức khuya để nhắc nhở, hướng dẫn tỉ mỉ mọi người Z38 trong từng bài học, trong từng cách phát âm, bài ngữ pháp. Thật đáng trân trọng!

  Về ngữ pháp thì được học với cô giáo Hà Ly, vừa xinh vừa hiền lại kiến thức uyên thâm, cô Ly có một phương pháp truyền dạy đi vào lòng người, rất dễ hiểu”

   

 • Đỗ Đình Giang
  Đỗ Đình Giang

  Chào tất cả mọi người chào thầy Dũng và bạn Khánh, vậy là chúng ta đã phải chia tay nhau rồi, sau 3 tháng học tại trung tâm Tree, mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cảm ơn thầy và mọi người đã giúp đỡ mình trong thời gian học tại trung tâm, nhờ mọi người mà mình đã tự tin và  quyết tâm hơn trong việc học Tiếng Anh. Cảm ơn trung tâm Tree đã cho mình gặp được những người bạn mới, những người rất vui vẻ và thân thiện. Những ngày đến lớp đối với mình là những ngày tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

  Lời cuối cùng mình xin chúc cho trung tâm ngày càng phát triển, sẽ càng có nhiều nhiều học viên mới và trung tâm sẽ là nơi gắn kết những con người lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại!

 • Phạm Hồng Quân
  Phạm Hồng Quân

  Đầu tiên tôi xin được cảm ơn Quý Trung tâm đã tạo ra một môi trường học tập hiện đại năng động để tôi có thể tham gia.

  Xin được cảm ơn cô Tracy, người đã giúp tôi phát âm tốt hơn, những từ câu, vần chuẩn hơn mà từ trước tôi chưa làm được.Xin cảm ơn cô Liên, cô đã chỉ cho tôi những thứ mà với tôi là rất khó, cô chỉ cho tôi phải làm như thế nào, sắp xếp ra làm sao và nhiều thứ hơn nữa, những thứ mà tôi còn chưa làm được trước đó. Cảm ơn Thúy trợ giảng đã giúp đỡ rất nhiều cho tôi, tận tình với học viên, uốn nắn cho tôi những thứ tôi còn yếu còn chưa làm được. Với tinh thần học hỏi, tôi mong muốn quý trung tâm ngày càng hoàn thiện hơn nữa để trung tâm ngày càng có nhiều học viên, yêu mến trung tâm hơn!

 • Lê Văn Tới
  Lê Văn Tới

  Như mới hôm qua mà đã kết thúc module 1 rồi. 

  Sau hôm học thử đầu tiên của Tree mình cảm thấy có một dấu hiệu là có khả năng là cải thiện được trình độ tiếng Anh của mình. Vậy nên mình đã đăng ký học. Mình nhận thấy 2 cô giáo, cô Trinh thì vui tính nhiệt tình, cô Liên thì có chút nghiêm khắc hơn nhưng cả 2 cô đều rất dễ thương. Bạn trợ giảng cũng rất nhiệt tình và có trách nhiệm. Mong rằng kết thúc khóa học mình có thể cải thiện được trình độ Tiếng Anh của mình. Cảm ơn hai cô giáo và trợ giảng rất nhiều!

 • Phạm Thị Hiền
  Phạm Thị Hiền

  Qua module 1 mình thấy, 

  Mục đích đến với Tree để có kiến thức ngữ pháp, cách viết câu để mình có thể viết email một cách thành thạo trôi chảy. Nhưng thời gian đầu mình hơi gặp khó khăn với việc phát âm, nhất là âm "r". Dần dần mình nhận ra thời gian trước khi học tại trung tâm, mình không thể nghe rõ các từ dù đã xem sub. Từ những buổi học phát âm, mình biết cách viết phiên âm, thì mình đã nghe rõ hơn. Mình nhận thấy mình đã không sai lầm khi chọn Tree và học cùng các bạn lớp Z40 với sự giảng dạy nhiệt tình của 2 cô giáo đáng yêu cô Liên và cô Tracy. Mình sẽ tiếp tục theo học module 2 tại Tree nếu mình qua bài test module 1.

 • Triệu Thị Nhạn
  Triệu Thị Nhạn

  Tree thân mến!

  Lời đầu tiên, mình cảm ơn các cô giáo và các bạn trợ giảng đã luôn tận tình giúp đỡ mình và các bạn học viên khác đang theo học tại trung tâm.

  Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo Bích Hà và em Hằng_ trợ giảng xinh đẹp đã luôn hài hước và tận tình giúp đỡ các thành viên của Zero 30 trên hành trình tìm kiếm một ngôn ngữ mới. Những buổi học của module 1 lớp Z30 luôn mang đến cho Nhạn niềm vui, xóa bỏ 1 phần nỗi sợ hãi và sự lười biếng trong việc học tập tiếng Anh. Chúc cho Tree ngày càng mạnh mẽ hơn để giúp thêm được nhiều học viên hơn nữa. Chúc giáo viên Bích Hà và trợ giảng Hằng luôn hạnh phúc xinh đẹp. Chúc các thành viên lớp Z30 đạt được ước nguyện làm chủ tiếng Anh khi có Tree đồng hành!

   

 • Nguyễn Thị Lệ Quyên
  Nguyễn Thị Lệ Quyên

  30 buổi học cùng cô Bee Wee, anh Trung và các anh chị khác Z34 đã kết thúc thật nhanh. Bắt đầu từ những âm vẫn đầu tiên rồi đến từ, câu rồi đoạn văn, em được anh chị hướng dẫn rất tận tình. Những buổi học với cô Bee Wee xì tin, anh Trung đẹp trai giúp em cải thiện rất nhiều vốn tiếng Anh của mình. Em phát âm được chuẩn và hay hơn, đọc và nói đã có nhịp điệu hơn trước. Em cũng được các anh chị trong tập thể Z34 giúp đỡ rất nhiều trong học tập, được vui chơi và gắn bó với tập thể lớp Z34 tại Tree em cảm thấy rất vui. Kết thúc module 1 còn chưa đạt được mục tiêu đặt ra nhưng em đã tiến bộ rất nhiều. Đến module 2, 3 tiếp theo em sẽ cố gắng để có thể thành thạo các kĩ năng nghe nói đọc viết, giúp em học tập cũng như trong công việc sau này.

 • Nguyễn Thị Hồng Ninh
  Nguyễn Thị Hồng Ninh

  Hi mọi người!

  Thế là 30 buổi chúng ta cùng nhau ôn luyện tại Z40 đã kết thúc dù thời gian chúng ta gắn bó với nhau không nhiều nhưng tin chắc rằng trong mỗi người ai cũng có chút kỷ niệm với Z40.

  Trải qua lộ trình đầu tiên học tại ,mình thấy khả năng phát âm của mình được cải thiện hơn ( thỉnh thoảng bị việt hóa) còn khả năng nghe và ngữ pháp vẫn còn xoắn quẩy hí hí, mong rằng bài kiểm tra cuối khóa của mình ngon nghẻ để mình học tiếp lộ trình thứ 2.

  Mình rất vui khi học tập tại Z40 của Tree và đặc biệt cảm ơn tới 2 giáo viên xinh đẹp và vui tính của lớp là cô Trinh và cô Liên, thêm cả trợ giảng Thúy nữa. Các cô rất tận tình với từng học viên trong lớp. Chúc các cô mãi vui tươi, xinh đẹp

  Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại ở module 2 tại Tree!

   

 • Vũ Thùy Trang
  Vũ Thùy Trang

  Cảm xúc là thật sự bất ngời và hạnh phúc khi được biết và được học những “siêu Tiếng Anh” mà từ trước đến nay, dù đã được học rất nhiều lớp từ cấp III lên Đại học. Cảm ơn Tree, cảm ơn cô Trinh đã giúp mình thực sự hiểu, nói tiếng Anh “chuẩn” là như thế nào, cảm ơn cô Liên đã khiến ngữ pháp trở nên “gọn gàng” và dễ hiểu hơn.

  1 lớp học của những người đi làm bận rộn nhưng đã luôn hết mình học và chơi. Cảm ơn 2 cô và trợ giảng dễ thương đã gắn kết lớp lại với nhau. Có những bỡ ngỡ khi chưa quen giọng cô Trinh, nhưng càng ngày càng yêu hơn giọng tiếng Anh rất “hịn” của cô.

  Try, Try, Try!

  Hi vọng sẽ được đi đến cuối con đường cùng Tree, có thể đạt được, bước qua được khoảng cách lớn nhất với tiếng Anh, thu hẹp đồng hành cùng nó với Tree.

   

 • Hoàng Oanh
  Hoàng Oanh

  Cũng khá bất ngờ và tình cờ khi lướt facebook và vô tình thấy thông tin quảng cáo của Tree.edu.vn. Tôi đã click vào website để thoả mãn trí tò mò, và đã đăng ký học thử ngay. Tôi đã tìm hiểu thông tin về các khoá học và đã đăng ký ngay module 1 vào buổi học thử đầu tiên. Sau 3 buổi học thử, thấy mình từ trước đến giờ toàn đọc sai. Cô giáo và trợ giảng khá nhiệt tình và vui tính tận tình chỉnh sửa cho từng học viên một, truyền cảm hứng cho các học viên nên bản thân thấy hứng thú với việc luyện âm ở module 1. Quãng thời gian học module 1 là một khoảng thời gian khiến cho tôi cảm thầý đều tiến bộ sau mỗi buổi học.

  Cảm ơn Tree, cảm ơn cô Bích Hà và trợ giảng Hằng đã hết mình truyền cảm hứng cho mỗi học viên Z30. Có lẽ không chỉ riêng cá nhân tôi mà sẽ còn rất nhiều học viên của lớp Z30 không muốn chỉ dừng lại ở module 1 mà sẽ tiếp tục học lên module 2, 3 để khám phá sự thú vị của tiếng anh.

  Chúc cho Tree.edu.vn ngày càng phát triển hơn nữa và chúc cho toàn thể giáo viên và trợ giảng của Tree có nhiều năng lượng để đồng hành cùng các học viên.

 • Lâm Thị Thùy Dung
  Lâm Thị Thùy Dung

  Dear Tree,

  Hôm nay là ngày kết thúc buổi học của Module 1 lơp Z30 do cô Bích Hà là giáo viên và bạn Thuý Hằng là trợ giảng. Nhờ sự tận tình giảng dạy và giúp đỡ của giáo viên cùng trợ giảng tôi đã có những kiến thức bổ ích hơn, được học những cách phát âm vô cùng mới mẻ và thú vị, nhờ đó tôi cảm thấy tự tin hơn khi tiếp xúc với tiếng anh. Sau những lần trải qua việc học tiếng anh tại các trung tâm khác thì đây là trung tâm đầu tiên tôi thấy mình tiến bộ hơn rõ rệt.

  Cảm ơn Tree!

 • Phạm Văn Cường
  Phạm Văn Cường

  Gửi trung tâm tiếng anh Tree. Em là một học viên lớp Z30 trung tâm mình. Sau khi kết thúc Module 1, em có vài điều suy nghĩ cảm nhận về trung tâm.

  Học ở Tree, em thấy được sự nhiệt tình từ giáo viên, trợ giảng và cả những anh chị quản lý. Ngay từ hôm đầu em đã thấy sự thoải mái ở đây, và sau đó thì còn phát hiện ra sự chuyên nghiệp với những phương pháp hiệu quả cho học viên. Em rất ủng hộ phong cách và phương pháp của trung tâm, nó tạo ra sự cởi mở giữa mọi người để làm việc với nhau dễ hơn mà cũng không quên chú trọng vào kiến thức cho học viên.

  Mong trung tâm sẽ có thêm những phương pháp độc quyền để những học viên có thể tiếp cận thứ tiếng “dễ” học kia.

 • Nguyễn Thị Nga
  Nguyễn Thị Nga

  Lời đầu tiên cho em gửi lời sâu sắc nhất đến cô, người đã tận tình giúp đỡ em trong quãng thời gian qua và em cũng gửi lời cảm ơn tới các anh, chị, các bạn đã giúp đỡ em. Khi học tại Tree, cảm giác học tiếng anh đã không còn là nỗi sợ.  Em cảm ơn cô Bee Wee, một người đầy tâm huyết, một người “lái đò” rất nhiệt tình vui tính nhưng lại hiệu quả vô cùng. Học xong Module 1, em đã có thể biết được cách phát âm từng âm tiết, từng từ, điều mà trước đây em chưa hề làm được, hiệu quả rõ rệt theo từng ngày.

  Về tinh thần, đó là được cười sảng khoái mỗi giờ lên lớp, được vui vẻ học tập, tinh thần khi lên lớp rất thoải mái.

  Cảm ơn chị trợ giảng Thuý, đã tận tình giúp đỡ, ôn lại bài tập trước giờ lên lớp, chỉ em các học hiệu quả để cải thiện được việc học tập.

  Cuối cùng em cảm ơn trung tâm Tree cho em một môi trường học bổ ích, học thêm nhiều điều.

  I love you, Tree!

 • Trần Thùy Dung
  Trần Thùy Dung

  Hôm nay là một ngày đặc biệt, xin được gửi lời chúc mừng tới tập thể giáo viên trung tâm Tree. Edu.vn, chúc ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 nhiều niềm vui, chúc các bạn giáo viên luôn say mê với nghề.

  Kết thúc khoá học Zero, điều quý giá nhất tôi đã học được, đã nhận được là được truyền cảm hứng với tiếng anh. Học tiếng anh, như lần cuối được học. Ngày đầu tiên còn không đủ tự tin phát âm sau 8 năm không sử dụng đến, cho đến ngày cuối khoá tự tin nói nhiều hơn, cười nhiều hơn bằng cả ngôn ngữ tiếng anh lẫn tiếng việt.

  Cảm ơn sâu sắc sự nhiệt tình của cô giáo Bee Wee và Thuý trợ giảng. Các bạn không chỉ là người truyền kiến thức mà còn là người truyền lửa, cho chúng tôi động lực, cho chúng tôi tình yêu, cho chúng tôi phương pháp, cho chúng tôi nguồn tài liệu. Nhận được nhiều như thế, nhưng những gì đáp lại, chỉ là sự trân trọng, cảm ơn, và dành cho 2 bạn một cái ôm.

  Tôi cũng dành lời cảm ơn tới các bạn chăm sóc học viên, mỗi buổi sáng đến lớp, các bạn đã luôn chào đón tôi bằng những nụ cười tươi.

  Cuối cùng, mỗi ngày đến lớp là một ngày vui. Yêu cả lớp nhiều nhiều.

 • Dương Huyền Trang
  Dương Huyền Trang

  Hi Tree!

  Mình là Trang, học viên lớp Z34. Thật sự là trước đây mình rất ghét học tiếng anh vì khả năng nhớ từ mới rất kém (theo kiểu học trước quên sau), nhưng từ khi đến với Tree mọi việc thay đổi hẳn, mình yêu tiếng anh hơn, tiếp thu được nhiều kiến thức hơn và đặc biệt là rất yêu lớp Z34. Yêu cái điệu cười quái đản của cô Bee Wee, yêu sự ân cần chu đáo của trợ giảng Trinh, yêu cái ngây ngô dễ bắt nạt của em Trung, trên hết cả là yêu tập thể Z34.  Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui, dù con đường mình đi học ngày nào cũng gần 1 tiếng đồng hồ mới đến được lớp nhưng hầu như đều cố gắng ko bỏ buổi nào. Đến để được học, để được cười, để gặp mặt những con người đáng yêu trong lớp học của tôi. Thật sự cảm ơn rất nhiều đến Tree, đến Bee Wee, 2 trợ giảng đã giúp tôi hoàn thành M1. Đang nằm ngủ bật dậy viết feedback, tuy hơi sến mong cả nhà thông cảm.

 • Trần Quang Tú
  Trần Quang Tú

  Xin chào các bạn! Hi Tree!

  Tôi là Tú của Z34. Đến thời điểm hiện tại thì tôi đã kết thúc Module 1 tại Tree và đã bắt đầu cho Module 2. Trải qua Module 1 rất thành công tôi cảm thấy là mình đã đúng đắn khi lựa chọn Tree để cứu vớt trình độ tiếng anh sắp chìm nghỉm của mình. Tại Z34 trước tiên phải nói tới cô Bee Wee, một cô giáo trẻ, năng động rất nhiệt huyết và cũng giàu tình cảm. Trông nhỏ nhắn là thế mà nội lực quả là đáng nể, phải nói là nội công thâm hậu. Những buổi học của lớp luôn là những tiếng cười, sự thoải mái và những kiến thức vô cùng quý báu, những điều mà tôi chưa từng biết trong suốt những năm học tiếng anh tới giờ, cô Bee Wee đã giúp tôi khai sáng ra rất nhiều. Còn 2 bạn trợ giảng Trinh, Trung thì phải nói là rất lung linh luôn, rất nhiệt tình và thân thiện, luôn giúp đỡ mọi người hết mức có thể, tận tình với công việc và luôn có trách nhiệm với lớp. Và điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ là thật may mắn khi ở Z34 tôi đã gặp những con người hết sức tuyệt vời, vui tính, thân thiện, hoà đồng và hết sức máu lửa. Tuy thời gian không nhiều nhưng quá đủ để hiểu về nhau và tạo nên một sự gắn bó quá tuyệt. Chỉ có 1 từ để nói về điều này mà thôi, đó chính là chữ “Duyên”.

  Thank Tree! Thank everyone!

 • Yến Phạm
  Yến Phạm

  Sau 30 buổi ăn chơi học cùng các hotboy và hotgirl Z9 và được sự đầu độc nhiệt tình của thầy Cao Bồi “đẹp zai” và trợ giảng Phùng Anh “xinh gái”, mình đã biết ĐIỆU hơn rất rất nhiều. Ban ngày đi làm mệt mỏi, tối đến với TREE mình được cười nhiều hơn, đi học mà như được đi giải stress ý. Bài giảng của Mr Bồi thì rất thú vị, dễ hiểu, dễ nhớ, mặc dù đôi lúc thầy có hơi “điên điên” và đầu óc “cực trong sáng”. Trợ giảng tí hon vì hiền quá nên toàn được bắt nạt thôi. Trợ giảng rất chi là nhiệt tình và hết mình với học viên. Các anh chị ở TREE đều vui vẻ, thân thiện, dễ gần và tâm huyết. Từ một đứa “gà mờ” tiếng Anh qua module 1 mình đã học được cách phát âm chuẩn và tự tin hơn nhiều.

  Có duyên được gặp và học cùng các anh chị em ở Z9 là điều tuyệt với với mình rồi. Chúc cả nhà mình nói tiếng Anh như gió!
  Chúc TREE ngày càng phát triển. Cám ơn TREE! Cám ơn Z9!

   

 • Phương Lan
  Phương Lan

  Lớp Z9 đã trải qua module 1 với mình một cách vui vẻ, khá nhẹ nhàng và không một buổi nào nghỉ vì đi học rất là vui. Thầy Bồi hay dùng các ví dụ minh họa trong lúc giảng dạy khiến mình cảm thấy rất dễ hiểu và không nhịn được cười… nhiều khi học lại cảm thấy có hứng và lớp gần gũi hơn.

  Trợ giảng khá kute, em ý chữa bài rất cẩn thận, xem rất kỹ tuy nhiên thỉnh thoảng hơi chậm vì lý do riêng nhưng đáp lại khá quan tâm tới lớp và một trong những tác động lớn tới sự tiến bộ của các học viên và của mình.

   

 • Trần Ngọc Tín
  Trần Ngọc Tín

  Thân gửi Z9,

  Hi mình là Tín, cái tên quá hay nên được coi là tâm điểm của module 1, mình thấy thật tự hào.

  Chém gió chút nhỉ!!! Thời gian trôi nhanh thật đấy, chúng mình đã quen nhau được hơn 2 tháng rồi nhỉ. Mấy tháng đó mọi người thấy thế nào? Với mình thì đó là quãng thời gian thật vất vả nhưng đầy hào hứng và hứng thú. Ngày thì đi làm, tối về học, nửa đêm thức giấc dậy bi bô.

  Lớp mình lúc nào cũng vui nhỉ…. Những câu chuyện dí dỏm giúp cả lớp mình thêm vui nhộn và học hành cũng tốt hơn. Còn trợ giảng ư, cô bé xinh xắn, loắt choắt và nhiệt tình dễ sợ, sai sót tí là anh ơi, lợn kìa!!! Hôm nào cũng phải nuôi lợn thấy cũng thích thích hay hay nhưng thấy cay không kém.

 • Lê Văn Thành
  Lê Văn Thành

  Trong tâm trạng có chút hụt hẫng do khóa học module 1 trôi qua quá nhanh (mới đó đã hơn 2 tháng) phải chia tay thầy Bồi để đến với module tiếp theo, mình ngồi đây viết những dòng này để cảm ơn cũng như chia sẻ những điều mình đã có được qua khóa học. Trước hết là cám ơn trung tâm TREE đã tạo điều kiện cho mình tham gia khóa học này, được tiếp cận 1 môn học mà nói ra cũng thật buồn cười xen lẫn xấu hổ. Trải qua hơn 15 năm học tiếng Anh nhưng để nói được một câu tiếng Anh trọn vẹn 1 cách tự tin lại là điều quá khó đối với mình. Qua quá trình module 1 mình cảm nhận được 1 phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới. Nó khiến cho mình cảm thấy dễ chịu, không bị gò bó nhưng lại đạt được hiệu quả hơn so với các học trước đây. NHững hướng dẫn của thầy giáo giúp mình hiểu và xác định rõ ràng hơn mình cần làm gì để giải quyết nó – tiếng Anh. Cám ơn những bài giảng rất vui, cách dẫn dắt bài học tự nhiên, sáng tạo của thầy giáo. Cám ơn thầy, chúc thầy luôn khỏe mạnh, thành công trong cuộc sống. Hi vọng đến moduel 2 mình sẽ chăm chỉ hơn, đạt được những tiến bộ rõ rệt hơn nữa. Cám ơn TREE và thầy Bồi nhiều nhiều.

 • Nguyễn Thị Lan Anh
  Nguyễn Thị Lan Anh

  Cuối cùng cũng kết thúc 30 ngày học tại Z10. Cảm nhận của em là:

  Thầy Dũng “đẹp trai + hát hay + múa dẻo”, rất tận tâm ạ, giọng thầy cũng hay nữa, luôn quan tâm tới tất cả học viên.

  Bạn trợ giảng Thúy heo cute, xinh xắn, hay cằn nhằn, bắt nộp phạt

  Z10 tập thể cac anh chị còn “ế” và vui vẻ, rất đoàn kết nữa. Em đã tiến bộ rất nhiều, cũng rất vui vẻ ạ.

  Em cám ơn mọi người rất nhiều ạ.

 • Phạm Thị Khánh Liên
  Phạm Thị Khánh Liên

  Tiếng Anh là một ngôn ngữ khá phổ biến, khác nhiều công việc yêu cầu tiếng Anh. Vì vậy mình đã quyết định học tiếng Anh ở trung tâm tiếng Anh TREE.

  Sau khi tham gia khóa học Z10 ở TREE, mình cảm thấy phát âm của mình tiến bộ hơn, phát hiện trước đây mình đọc sai khá nhiều. Nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Dũng cũng như trợ giảng Thúy mà mình đã sửa được phần nào cách phát âm, ngữ pháp cũng được củng cố chắc chắn hơn. Không khí lớp học khá vui vẻ tạo cho mình cảm giác thoải mái và có tinh thần học hơn.

 • Lê Thị Thu Hường
  Lê Thị Thu Hường

  Sau thời gian học module 1 lớp Z10 của thầy Dũng, tôi thấy mình có tiến bộ hơn trước rất nhiều. Thầy dạy rất nhiệt tình và tận tâm. Môi trường học tương đối sôi động, học không cảm thấy áp lực nên kiến thức rất dễ vào đầu. Trợ giảng Thúy chữa bài tập về nhà rất kỹ. Vì thế tôi có thể khắc phục được lỗi sai khi nói tiếng Anh.

  Sau khóa học, dù chưa thể thành thạo tiếng Anh nhưng tôi cảm thấy yêu thích tiếng Anh nhiều hơn trước. Mỗi tiết học đều cảm thấy học rất thoải mái và vui vẻ. Cảm ơn thầy Dũng và trợ giảng Thúy rất nhiều.

 • Nguyễn Phương Thảo
  Nguyễn Phương Thảo

  Mình tên là Thảo học tại lớp Z10 của thầy Dũng và trợ giảng Thúy. Hôm nay mình đã hoàn thành module 1 của khóa học Zero tại trung tâm TREE. Sắp phải chia tay thầy Dũng rồi nhưng may mà vẫn được tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh “Everest tiếng Anh” cùng trợ giảng Thúy. Sau 2 tháng gắn bó tại trung tâm, thật sự bổ ích và chính nó thay đổi và tăng thêm lửa cho tình yêu tiếng Anh của mình. Mỗi ngày chuẩn bị được đến lớp học mình vui lắm bởi được gặp thầy đẹp trai, trợ giảng xinh xắn và sự tiến bộ từng ngày trong phát âm của mình. Trước khi học tại trung tâm mình chưa từng nghĩ mình có thể phát âm tốt, hát tiếng Anh hay được. Vậy mà…. Sự thật đã chứng minh. Cám ơn thầy Dũng và trợ giảng Thúy đã giúp mình tiến bộ từng ngày.

 • Nguyễn Duy Hiếu
  Nguyễn Duy Hiếu

  Sau hơn 2 tháng theo học tại TREE lớp Z10 với sự hướng dẫn của thầy Dũng và trợ giảng Thúy, bản thân cảm nhận được sự tiến bộ rõ ràng. Phát âm đã khá hơn, có cái nhìn hoàn toàn khác về tiếng Anh. Thấy hứng thú và hào hứng trước mỗi buổi học. Dành nhiều thời gian hơn để tự học tiếng Anh ở nhà. Thầy và trợ giảng rất vui vẻ và nhiệt tình.